Sosyal Sorumluluk Proje Dersi

SOSYAL SORUMLULUK PROJE DERSİ

Üniversitemiz genelinde Sosyal Sorumluluk Projeleri adı altında yürütülen 1 saati teorik, 2 saati uygulama olmak üzere haftada toplam 3 saat ve 2 kredilik zorunlu bir derstir.

DERSİN İÇERİĞİ

Sosyal sorumluluk projelerinin önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

AMAÇLAR

  • Öğrencilerin Bilgi ve Becerilerini Geliştirmek

  Bu süreç tek taraflı bir süreç değildir. Yani sosyal sorumluluk projelerinin önemi amacı öğrencinin zamanının ve enerjisinin içinde yaşadığı toplumun problemlerinin çözümünde kullanılmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinin her aşamasının titizlikle değerlendirilerek, öğrencinin ilerdeki yaşantısına katkı sağlayabilmek de önemlidir. sosyal sorumluluk projeleri öğrencilere projeler boyunca elde ettikleri kazanımları düşünmeleri, tecrübelerini ve bilgilerini diğer arkadaşlarıyla paylaşarak içselleştirmeleri konusunda fırsatlar sunmalıdır. Dewey’in tanımlamış olduğu yaşantı yoluyla öğrenmeye güzel bir örnek olan aktif öğrenme ortamında, öğrenciler gerçek kişiler, gerçek kurumlar ve gerçek olaylar ile ilgilenerek, öz güven, yeterlilik, sorumluluk alabilme ve empati gibi bazı duyuşsal kazanımların farkına varırlar. Öğrenciler ilerde ihtiyaç duyacakları, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, etkili iletişim kurabilme takım halinde çalışma ve problem çözme becerilerini geliştirirler.

  • Öğrencileri Mesleğe Hazırlamak

  Sosyal sorumluluk projeleri, gerekli zemin sağlandığında öğrencilerin toplumsal problemler konusunda duyarlılığının artmasına yardımcı olabilir. Öğrencilere farklı insan gruplarıyla çalışma zorlukları hakkında fikirler kazandırarak, problemlerin sınırlı zaman dilimlerinde çözülme gerekliliği konusunda farkındalıklarını ve tecrübelerini artırabilir. Bu açılardan bakıldığında, sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerin mesleğe dair hazır bulunuşluklarını artırarak, mesleklerinin ilk dönemlerinde yaşayabilecekleri bazı problemler konusunda bilgilendirir. Bunların yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri boyunca, öğrenciler, gözlem yapma, olaylara eleştirel bakabilme, problem tespiti, veri toplama, aktiviteler uygulama ve yönetme, değerlendirme ve öğrendiklerini paylaşabilme gibi mesleki hayatlarının her aşamasında kullanmak durumunda oldukları bu becerilerini geliştirme fırsatları elde edeceklerdir.

  • Öğrencilere Toplum İçerisinde Aktif Rol Üstlenmelerine Yardımcı Olmak

Sosyal sorumluluk projeleri sayesinde, öğrenciler toplumsal problemleri belirleyerek bu problemlerin çözümlendirilmesi sürecini yöneterek toplum içerisinde toplum problemlerine duyarlı birer birey olabilmek için gerekli becerilerini geliştirebilirler.

PLANLAMA

  • Sosyal Sorumluluk Projelerinin Çalışma Planı

  Sosyal sorumluluk projeleri dersi için uygulanacak kavramsal çerçeve, öğrencilerin yürütecekleri projenin hedef aldığı toplumsal problemlerin tespiti, bu problemlerin giderilmesi için gerekli olan projenin planlanması, yürütülmesi ve sonlandırılarak raporlanması aşamalarını içermektedir. Bu aşamalar boyunca öğrenciler gruplar halinde çalışarak, sorumlu öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda projelerini tamamlayıp projenin her aşamasında yapılan çalışmaların öğrencilerim, bireysel, mesleki ve toplumsal boyuttaki kazanımlarını değerlendirmesi gerekmektedir. Düzenlenecek haftalık toplantılar ile yapılan çalışmaların topluma hizmet uygulamalarının amacına uygunluk ve verimlilik boyutları tartışılarak sürecin başarıyla tamamlanması sağlanmalıdır.

  • Problem Tespiti

  Öğrenciler kendi belirleyecekleri veya tavsiye edilen konular arasından herhangi bir konuyu seçerek konunun önemini bireysel, toplumsal ve mesleki açıdan değerlendiren bir rapor halinde sunacaklar. Bu raporda amaçlanan hedefler ve kazanımlar yine mesleki, toplumsal ve bireysel açılardan problem tespit raporuna eklenecektir.

  • Projenin Planlanması

  Amaçlanan hedeflerin tam olarak başarılması için öğrenciler yürütecekleri proje için bir çalışma planı hazırlayacaklar ve bu çalışma planı yapılacak çalışma için ön görülen zaman, çalışmanın yürütülmesi için gerekli olan işbirliği, çalışma grubundaki görev dağılımı ve çalışma aktivitelerini içermelidir. Bu aşamada dikkat edilmesi geren önemli bir konu da öğretmen adaylarının yapacak oldukları topluma hizmet uygulaması için gerekli olan izinlerin alınmasıdır. Bunun için resmi yazışmalar yapılarak ilgili kuruluşların onayları alınmalıdır.

AKTİVİTELER VE DEĞERLENDİRME

  • Projenin Yürütülmesi

  Projenin yürütülmesi aşamasında uygulanacak stratejilerin belirlenerek, öğrencilerin karşılaşabilecekleri olası güçlükleri önceden belirleyerek belirlenen hedeflere ulaşmak için alternatif yaklaşımlar tasarlamaları gerekmektedir. Projenin yürütülmesi aşamalarında, projenin yapıldığı kuruluş ile bilgi alışverişinde bulunmak ve mümkün olduğunca hizmet verilen kişilerden verilen hizmet ile ilgili değerlendirmelerinin alınması projenin etkinliği açısından önemlidir.

  • Projenin Değerlendirilmesi

  Projenin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler proje sonunda hedeflenen bireysel, mesleki ve toplumsal kazanımların ne ölçüde başarıldığını değerlendirerek, proje aşamalarına eleştirel bir değerlendirme raporu hazırlamalıdırlar. Hazırlanan bu raporda grup üyeleri arasında yapılan işbirliği, projenin tasarlanması ve yürütülmesi aşamalarında karşılaşılan güçlükler değerlendirilerek, daha etkili bir proje çalışması için yapılabilecekler tartışılmalıdır. Bu değerlendirmeler için önemli bir ölçütte topluma hizmet uygulamasının yapıldığı ortanda bulunanlar ve hizmetin verildiği insanların verilen hizmet ile ilgili düşünceleri ve değerlendirmeleri önemli olup değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır.

  • Projenin Raporlandırılması

  Tamamlanan proje yukarıda sıralanan çalışma basamaklarını kapsayacak şekilde raporlaştırılarak sunuma hazır hale getirilmelidir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin